Vera Konsept GYO

KVKK

VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) uyarınca 'veri sorumlusu' sıfatını haiz Vera Konsept GYO olarak, kişisel verilerinizi, aşağıda ayrıntıları ile açıklanan şartlarda toplamakta, işlemekte ve aktarmaktayız.

İşbu metin ile Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi, Kanun'da 'ilgili kişi' olarak tanımlanan siz veri sahiplerini, kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması süreçleri ve Kanun kapsamındaki haklarınız hususlarında aydınlatmaktadır.

1. Veri Sorumlusu
Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi, Kanun'un 3/1-(ı) maddesinde tanımlanan veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmek suretiyle kişisel verilerinizin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirlemektedir. Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi, veri sorumlusu olarak, veri kayıt sistemini kurmak, yönetmek ve verilerin güvenliğine ilişkin tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda, verilerinizi Kanun'un 3/1-(ı) maddesinde tanımlanan “veri işleyen” sıfatını haiz üçüncü kişilere de işletebilecektir.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri
Kişisel verileriniz, Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından işbu aydınlatma metninin 3. Maddesinde açıklanan amaçlar ve hukuki nedenlerle otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle tarafımıza iletilen sözlü, yazılı, elektronik veya görsel kayıtlar aracılığıyla toplanmaktadır.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından aşağıda açıklanan hukuki sebepler ve işleme amaçları çerçevesinde, hukuka uygun olarak belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek sureti ile işlenmektedir. Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi hukuk kuralları çerçevesinde kişisel bilgilerinizi kaydeder, saklar, üçüncü kişilere açıklayabilir ve işleyebilir. Bu çerçevede kişisel verilerinizi;

• İşlem yapanın veya yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
• Şirketimizin faaliyetleri kapsamında sözleşme süreçleri, mal ve hizmet alım süreçleri ve iş faaliyetlerinin yürütülmesini ve denetlenmesi,
• Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
• Bilgi sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması,
• İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
• İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
• Talep halinde yetkili kişi veya kurumlara bilgi vermek,
• Elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek
• Tarafımıza iletilen şikayet ve önerileri değerlendirebilmek
• Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'ne ait tesis ve binaların güvenlik ve denetimini sağlamak
• Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin faaliyet stratejilerini belirlemek ve uygulamak,
• Yürürlükteki mevzuatlardan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek Amaçları ile sınırlı olarak işliyoruz.

4. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarım Amaçları
Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından toplanan kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metninin 3. maddesinde açıklanan amaçlarla ve kanun ile ilgili mevzuat kapsamında tüm ulusal ve uluslararası mevzuatın izin verdiği veya söz konusu mevzuat ya da taraf olunan sözleşmeler kapsamında kişisel bilgileri talep etme ve işleme iznine, hak ve yetkisine sahip kişi veya kuruluşlar başta olmak üzere Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi, Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, Hissedarlarına, İş Ortaklarına, İştirakler ve bağlı ortaklıklarına, Tedarikçilere, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kanunu'nun 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

5. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi
Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu metinde açıklanan amaçlar kapsamında, yasal düzenlemelerden doğan zorunluluklar hariç olmak üzere, işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve kanuni zamanaşımı süreleri kadar işlenmektedir. Belirtilen sürenin sona ermesinden sonra, kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

6. Yasal Haklarınız
Kişisel veri sahibi olarak, kanunun 11. Maddesi uyarınca, veri sorumlusu olarak Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'ne başvurarak;

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileriniz aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
• Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanunun 7.maddesinde öngörülen şartlar (Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hali) çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. Kanunun 28. Maddesinde öngörülen istisnai haller saklıdır.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi; bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi içeren dilekçe ile veya Başvuru Formunu doldurmak ve bu formda yer alan yöntemleri kullanmak suretiyle bizzat veya tebliğde belirtilen diğer yöntemlere uygun olarak iletebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede olmak üzere en geç otuz (30) gün içinde kural olarak ücretsiz, ancak istisnaen ek bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret karşılığında sonuçlandırılacaktır.

SAYGILARIMIZLA,
VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

Yukarı